Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Gunnar Sønstebys Minnefond

Stiftet 31. oktober 2013

  • 1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Gunnar Sønstebys Minnefond

  • 2 Stiftelsens formål

Stiftelsen har til formål å utdele Gunnar Sønstebys Pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om tiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraner interesser.

  • 3 Kapital

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 3 000 000

  • 4 Styret

Styret skal bestå av tre til syv medlemmer. Styrets leder velges av styret. Styret skal fortrinnsvis bestå av minst ett medlem som er etterkommer av Gunnar Sønsteby (slektning i rett nedstigende linje) og ett medlem som er tilknyttet Forsvaret.

Styremedlemmenes tjenestetid er 2 år. Et styremedlem kan sitte i et ubegrenset antall periode, men maksimalt fire perioder sammenhengende.

  • 5 Signatur

Stiftelsen forpliktes av styrets medlemmer hver for seg. Styret kan meddele prokura.

  • 6 Forvaltning

Styret forestår forvaltningen av stiftelsens midler. Stiftelsen midler skal forvaltes og plasseres på en forsvarlig måte, med lav risikoprofil, som sikrer tilfredsstillende avkastning. Styret bestemmer om det skal foretas utdelinger innenfor stiftelses formål og i tilfelle hvor stor del av stiftelsens midler som skal utdeles.

Styret kan ansette daglig leder til å administrere og forvalte stiftelsens midler under styrets instruksjon.

Styrets leder skal sørge for at styret avholder møter så ofte stiftelsens virke tilsier det, eller når et styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Styret treffer sine beslutninger med flertall fra de møtende. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder eller møteleder har stemt for.

Styret skal innen utløpet av april fastsette resultatregnskap og balanse, samt avgi årsberetning for forgående år. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor. Revisor velges av styret som fastsetter revisors honorar.

  • 7 Endring av vedtektene og oppløsning

Styret kan med 2/3 flertall vedta å endre disse vedtektene eller å oppløse stiftelsen. Ved oppløsning av stiftelsen bestemmer styret hvordan kapitalen skal anvendes innenfor formålet.