Innlegg

2017 – FORSVARETS VETERANER

FORSVARETS VETERANER mottar prisen for den innsats og oppofrelse norske soldater har lagt ned for fred og frihet i hele perioden etter andre verdenskrig.

Over 100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden andre verdenskrig
Gjennom store deler av etterkrigstiden har norsk militær tilstedeværelse bidratt til å stabilisere situasjonen i noen av verdens mest konfliktfylte og urolige hjørner.

Norsk unifil soldat i Sør Libanon
Norwegian soldier from unifil in South Lebanon

Våre folkevalgte har forpliktet Norge til å bidra med militær innsats i frihetens og fredens tjeneste. For å overholde disse forpliktelsene, har den norske soldat frivillig påtatt seg et ansvar på vegne av oss alle. Det har vært, og vil fortsatt være, diskusjoner rundt de forskjellige utenlandsoppdragene. Men det er udiskutabelt at over hundre tusen norske kvinner og menn har reist ut og bidratt med sin innsats, ofte under stor personlig risiko.

Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og den innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist.
Veteraner er en stor ressursgruppe som kommer det norske samfunnet til gode på måter som langt overstiger den militære innsatsen. Den ballasten den enkelte besitter, i form av utdannelse, tjenesteerfaring og sosial kunnskap, tilfører det norske samfunnet verdifull kompetanse på mange plan. Dette er en kompetanse som er med på å ivareta og videreutvikle det demokratiske velferdssamfunnet vi alle er takknemlige for å være en del av i dag.
Mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter sin innsats for Norge. Det har ikke alltid vært like selvsagt at disse har fått den støtte og hjelp som er nødvendig. I erkjennelsen av dette vil prispengene gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder.

Statuetten er plassert på Veteransenteret på Bæreia

Statuetten plasseres på Forsvarets veteransenter Bæreia, men den tildeles hver enkelt veteran. Som et synlig bevis og anerkjennelse av den enkeltes innsats utstedes det diplom til alle veteraner.
Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss
alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017

Del dette innlegget